Suasana Megah Resepsi MILAD 105 Aisyiyah se Daerah Istimewa Yogyakarta di GOR Among Rogo Yogyakarta

Suasana Megah Resepsi MILAD 105 Aisyiyah se Daerah Istimewa Yogyakarta di GOR Among Rogo Yogyakarta